Leo Rafolt

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rođen je 13. 12. 1979. u Zagrebu. Diplomirao je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je zaposlen kao viši asistent pri Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku (znanstveni novak na projektu Književna antropologija). Završio je poslijediplomski znanstveni studij komparativne književnosti na matičnom fakultetu. Godine 2006. obranio je doktorsku disertaciju o dubrovačkim ranonovovjekovnim tragedijama u kontekstu europske tragičke dramaturgije. Od 2003. godine vanjski je suradnik u Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« na projektu Hrvatske književne enciklopedije (ur. Velimir Visković i Zoran Kravar). Od 2001. godine redovito objavljuje eseje, studije i prikaze u časopisima Republika, Književna republika, Dubrovnik, Mogućnosti i Kolo te na 3. programu Hrvatskoga radija. Od 2004. do 2006. godine zamjenik je voditelja Zagrebačke slavističke škole - Hrvatskog seminara za strane slaviste, na kojoj redovito vodi proseminare iz teatrologije i komparativne povijesti hrvatske dramske književnosti. Od 2006. zamjenik je glavnog urednika Leksikona Marina Držića u Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža«. Kao gostujući predavač boravio je na Sveučilištima u Wroclawu i Katowicama.

Područja interesa: poredbena povijest ranonovovjekovne drame i kazališta, teorija i povijest tragedije, književna antropologija, kulturološki pristupi drami i kazalištu, antropologija drame i kazališta i kazališna antropologija, teorija izvedbe, interkulturalizam u drami i kazalištu.

Objavio je knjigu Melpomenine maske: fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju, Disput, Zagreb 2007. Priredio je antologiju suvremene hrvatske drame Odbrojavanje, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2007. U izdanju Zagrebačke slavističke škole objavio je 2011. knjigu Priučen na tumačenje: Deset čitanja.