Konverzacija I

Ana Ćavar, prof.

Lektorat je namijenjen polaznicima koji dobro vladaju hrvatskim jezikom i služe se njime u govoru i u pismu. Cilj je ovoga lektorata razumijevanje autentičnih govorenih i pisanih formi, samostalno i relativno spontano i tečno izražavanje u komunikaciji s izvornim govornicima, argumentiranje i raspravljanje o različitim svakodnevnim i odabranim stručnim temama.

U sklopu lektorata obrađivat će se pojedine teme iz gramatike i pravopisa hrvatskoga standardnog jezika te neke kulturološko-civilizacijske teme. Nastava će se temeljiti na izvornim tekstovima iz novina, različitih časopisa te na odabranim tekstovima iz suvremene hrvatske književnosti.

Od gramatičkih tema lektorat obuhvaća: glagolski vid (značenje i uporabu glagolskoga vida, perfektivizaciju i imperfektivizaciju te značenja prefikasa, s naglaskom na pravilnoj uporabi glagola u kontekstu), red riječi u rečenici, sročnost i konektore.

Pravopisne će se teme ograničiti na pravila pisanja velikog i malog slova te pisanja zareza.

Stupanj jezične kompetencije usporediv je s B2 stupnjem prema CEF-u.

Post festum

Studenti Christian Zehnder, Viviane Brunel, Gabriela Wesp, Angel Cortes Pajares, Noēmie Duhaut, Milena Džerekarova, Marcello Garzaniti, Romea Kliewer, Lavinia Busolo, Nataša Miller, Andra Cărpătoarea, Maria Kiseleva, Christiane Schuchart, Aušra Butkute, Morta Pulikaityte, Marion Wullschleger i Marie van Effenterre pohađali su lektorat koji je vodila Ana Ćavar. Riječ je o polaznicima koji dobro vladaju hrvatskim jezikom. Oni su, između ostaloga, obrađivali pojedine teme iz gramatike i pravopisa hrvatskoga standardnog jezika te neke kulturološko-civilizacijske teme.