Hrvatski za početnike

Jelena Cvitanušić Tvico, prof.

Lektorat je namijenjen temeljnim korisnicima hrvatskoga kao inoga jezika. Cilj je lektorata osposobljavanje polaznika za osnovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku i snalaženje u svakodnevnim situacijama kroz ovladavanje osnovama svih razina jezične, sociolingvističke i funkcionalne kompetencije. Program lektorata predviđa ove gramatičke teme: upoznavanje s vrstama riječi u hrvatskom jeziku, jednina i množina imenica, lične i posvojne zamjenice, brojevi, deklinacija imenica te osnove prezenta, perfekta i futura glagola. Teme i leksik bit će orijentirani na specifične komunikacijske situacije, točnije predstavljanje i upoznavanje, komunikaciju na javnim mjestima, npr. u kafiću, restoranu ili u trgovini, dogovaranje smještaja u hotelu, snalaženje u prostoru i vremenu, izražavanje osjećaja te sudjelovanje u razgovoru o interesima i sklonostima. U nastavi će se koristiti udžbenički tekstovi kao i slikovni, auditivni i računalni interaktivni materijali.