Konverzacija I

Aida Korajac, prof.

Lektorat je namijenjen temeljnim i samostalnim korisnicima hrvatskoga kao inog jezika (A2+ i B1 prema ljestvici referentnih stupnjeva Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike). Cilj je lektorata razvijanje lingvističke, sociolingvističke i pragmatične sastavnice komunikacijske jezične kompetencije polaznika. Nastava će obuhvaćati razvijanje vještina razumijevanja slušanih i pisanih tekstova te usmenoga i pismenoga izražavanja, odnosno rad na djelatnostima recepcije (slušanje i čitanje), produkcije (govorenje i pisanje) te interakcije kroz primjenu jezičnih funkcija i govornih činova. Kao nastavni materijali koristit će se udžbenički tekstovi kao i slikovni, auditivni i računalni interaktivni materijali koji obuhvaćaju lekseme, kolokacije i frazeme primjerene temeljnom, odnosno prijelaznom stupnju prema ZEROJ-u s ciljem stjecanja komunikacijske, gramatičke i kulturološke kompetencije. Program lektorata predviđa ove gramatičke teme: ponavljanje i usustavljivanje padežnih funkcija, ponavljanje imeničke i učenje pridjevske deklinacije, glagolsku rekciju, ponavljanje i proširivanje prezentskih vrsta, uvod u problematiku glagolskoga vida te stupnjevanje pridjeva i priloga.