Konverzacija II

Ranka Đurđević, prof.

Lektorat je namijenjen samostalnim korisnicima čije poznavanje hrvatskoga jezika kao inoga odgovara stupnju B2 (prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike). Osnovni je cilj lektorata razvijanje lingvističke, sociolingvističke i pragmatične sastavnice komunikacijske kompetencije polaznika, a ostvarivat će se radom na prijamnim djelatnostima (čitanju i slušanju), proizvodnim djelatnostima (pisanju i govorenju). Polaznici će se baviti jezičnim temama poput glagola u kontekstu, sintakse padeža, utvrđivanja pravila o tzv. automatiziranome redu riječi, deklinacije brojeva i sročnosti s kvantifikatorima te veznim sredstvima na razini rečenice i teksta. Kao nastavni materijali koristit će se odabrani udžbenički tekstovi, novinski članci te različiti audiovizualni izvori.