Fakultativni jednotjedni književni proseminar – Pet plus

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić

U proseminaru će se stilistički čitati po jedna pjesma Antuna Branka Šimića, Ivana Slamniga, Slavka Mihalića, Danijela Dragojevića i Anke Žagar. Interpretacije tih pjesama sinegdoški će predstaviti pet autorskih stilova, ali i pet poetika koje su bitno obilježile hrvatsko pjesništvo 20. stoljeća. U središtu analitičkog interesa bit će unikatna jezična iskustva, tretman lirske motivike i tematike, retorika pjesme, metrička i versifikacijska obilježja, semantički potencijal grafičkog lika teksta i autorskog pravopisa, filigranski rad na pjesmi te poetička važnost i kontekstualna signifikantnost izabranih tekstova. Od polaznika se očekuju prikladna jezična kompetencija, čitateljska strast i aktivno sudjelovanje u interpretaciji.