Konverzacija II

Dr. sc. Marija Bošnjak

hercmarija@gmail.com

Lektorat je namijenjen samostalnim korisnicima čije poznavanje hrvatskoga jezika kao inoga odgovara stupnju B2 (prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike). Osnovni je cilj lektorata razvijanje lingvističke, sociolingvističke i pragmatične sastavnice komunikacijske kompetencije polaznika, a ostvarivat će se radom na prijamnim djelatnostima (čitanju i slušanju) i proizvodnim djelatnostima (pisanju i govorenju). Polaznici će se baviti jezičnim temama poput glagola u kontekstu, sintakse padeža, utvrđivanja pravila o tzv. automatiziranome redu riječi, deklinacije brojeva i sročnosti s kvantifikatorima te veznim sredstvima na razini rečenice i teksta. Kao nastavni materijali koristit će se odabrani udžbenički tekstovi, novinski članci te različiti audiovizualni izvori.