Jezične biografije iliraca (izborni jezikoslovni proseminar 1. tjedan)

Izv. prof. dr. sc. Kristian Novak

knovak2@ffzg.unizg.hr

Na proseminaru će se na temelju izvornih dokumenata, objavljenih i neobjavljenih, prikazati glavni aspekti jezične uporabe u različitim domenama djelovanja, prije svega kontaktnolingvistički fenomeni, prihvaćanje novih normativnih rješenja te utjecaj međuljudskih odnosa i kohezije ilirskoga pokreta na donošenje takvih odluka. Proseminar će se dubinski fokusirati na sljedeće istaknute pripadnike ilirskoga pokreta: Petra Preradovića, Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ljudevita Gaja, Dragojlu Jarnević te Ljudevita Farkaša Vukotinovića. Polaznici će po završetku proseminara upoznati ne samo tipične "intraautorske varijacije" pripadnika ilirskoga pokreta, važne motivacijske faktore za usvajanje i uporabu hrvatskoga jezika u kontekstu snažne konkurencije stranih, prestižem dominantnih idioma, nego i važne mehanizme funkcioniranja ilirskoga pokreta kao interesne društvene mreže - doduše heterogene, ali snažno povezane zajedničkim ciljevima.